เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภัยโควิดรอบ3 ลูกค้าใหม่ธนาคารออมสิน ใครมีสิทธิบ้าง?เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภัยโควิดรอบ3 ลูกค้าใหม่ธนาคารออมสิน ใครมีสิทธิบ้าง?

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดรอบ 3 สำหรับลูกค้าใหม่ ที่มีการสัมครใช้งาน App MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 6 มิ.ย 2564

เปิดครบทั้ง 2 เฟสครับคือ เฟส 1 และ 2

ธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย

ธนาคารฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

หลักเกณฑ์สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ
1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี – 70 ปี
2. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
โดยธนาคารฯ เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้ทางแอป MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ต้องไม่เป็นหนี้ NPL
และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19

อาจมีการเรีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม

#เงินกู้ออมสิน #ธนาคารออมสิน #สินเชื่อสู้ภัยโควิด #สินเชื่อออมสิน #ออมสิน #สินเชื่อ10000

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง