เจ้าของกิจการ หรือนายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ทำได้หรือไม่….. ดังนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของ เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ที่จะต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่ลูกจ้างในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง