สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ วงเงิน 100,000 บาทขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

– ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

– ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร

– ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ
เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน
ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ
ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

วงเงินรวมของโครงการ
จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com

#reviewwa #สินเชื่อ #เงินกู้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง