วันที่ 27 ม.ค. 2565 เกษตรอินทรีย์ Series 1 หัวข้อ “การทำการเกษตรอินทรีย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร “การพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture The Series)” Series 1 แนวคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ หัวข้อ “การทำการเกษตรอินทรีย์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง”
วิทยากร : รศ. บำเพ็ญ เขียวหวาน ผู้อำนวยการศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง