ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ800บาทต่อบุตร1คนราชกิจจาฯประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ800บาทต่อบุตร1คน
23 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา มีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
#ChomPhaCelebrity

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง