ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรึ