ข่าวดี!วันที่30เมษายนนี้เตรียมรับเงินคนละ800บาทกดเป็นเงินสดได้เงินอะไรใครมีสิทธิ์ฟังด่วน#24/04/64ข่าวดี วันที่30เมษายน64เตรียมรับเงินคนละ800บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการปรับ
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่
มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
เพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800
บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ว่า เมื่อวันที่
18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดย
สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง การ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่
2) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ข่าวสารประจำวันที่24เมษายน2564

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง